AA

Щодо призначення відповідальних за електрогосподарство на підприємстві

Міненерго в листі від 27.07.2015 р. № 03/14-3872 наголошує, що для забезпечення безпечної та надiйної експлуатацiї електроустановок у споживача, як правило, створюється електротехнiчна служба (вiддiл, група) з необхiдною кiлькiстю електротехнiчних працiвникiв, залежно вiд класу напруги живлення, складностi робiт з обслуговування електроустановок. Для безпосереднього виконання функцiй щодо органiзацiї експлуатацiї електроустановок керiвник споживача своїм розпорядчим документом має призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство, й особу, яка замiщатиме її в разi вiдсутностi (вiдпустка, хвороба).

Розпорядчий документ щодо призначення особи, вiдповiдальної за електрогосподарство, й особи, яка замiщатиме її, видається пiсля успiшної перевiрки знань із питань технiчної експлуатацiї електроустановок, пожежної безпеки й охорони працi та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.

Особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, повинна мати вiдповiдну групу з електробезпеки та вищу освiту за вiдповiдним напрямом (спецiальнiстю) енергетичного профiлю, а також стаж роботи за цим напрямом.

У разi якщо в споживача використовуються електроустановки II та III категорiй із надiйностi електропостачання на напругу до 1 кВ допускається, як виняток, призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство споживача, із числа працiвникiв, котрі мають групу з електробезпеки не нижче IV і стаж роботи.

Керiвники та спецiалiсти технологiчних служб, особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, у межах своїх повноважень вiдповiдають за належне виконання вимог, передбачених відповідними правилами та посадовими iнструкцiями.

 

Призначення відповідального за електрогосподарство

Попередньо особи мають успішно пройти перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці та отримати ІV групу з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1 кВ або V групу — для електроустановок напругою понад 1 кВ.

Отже, особа, відповідальна за електрогосподарство, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та вищу освіту за напрямом (спеціальністю) енергетичного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

- для особи з повною вищою освітою (з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр) — не менше 1 року;

- для особи з неповною та базовою вищою освітою (з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр) — не менше                2 років.

У разі використання електроустановок II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ відповідальним за електрогосподарство дозволено призначати особу з числа працівників, які мають групу з електробезпеки не нижче ІV та стаж роботи:

- з професійно-технічною освітою за відповідним напрямом (спеціальністю) — не менше 3 років;

- з повною загальною середньою освітою, яка пройшла спеціальну підготовку, — не менше 4 років.

Якщо створювати електротехнічну службу, відділ чи групу економічно недоцільно, електроустановки можна передати за договором на обслуговування спеціалізованій організації.

Законодавство передбачає, що виконувати обов’язки відповідального за електрогосподарство, або його заступника, може особа за сумісництвом.

Також обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство, дозволено покладати на головного енергетика або його заступника. Якщо потужність електроустановок не перевищує 10 кВт, можна не призначати заступника відповідального за електрогосподарство.

Керівник після проведення йому електропередавальною організацією інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок у обсязі, що відповідає ІІ групі з електробезпеки, відповідає за організацію технічної та безпечної експлуатації таких електроустановок та умов електроспоживання. Інструктаж проводять під час укладання або переоформлення договору про постачання електричної енергії.

Група електробезпеки є показником фахового рівня працівника під час допуску до роботи з електроустановкою та по суті є індивідуальним дозволом для проведення робіт з обслуговування електроустановок.

І група з електробезпеки потрібна тим працівникам, які можуть залучатися до одноразових робіт в електроустановках як допоміжний персонал під наглядом електротехнічного персоналу та за інших умов, де може виникнути небезпека враження електрострумом від відкритих частин електроустановок, що перебувають під напругою.

ІІ група з електробезпеки потрібна тим працівникам, робота яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок або керуванням обладнанням, що має електропривід, відповідно до регламенту технологічного процесу.

ІІІ група з електробезпеки потрібна тим працівникам, робота яких пов’язана з організацією та утриманням електроустановок у робочому стані.

IV і вище групу з електробезпеки мають відповідальні (керівні) особи електротехнічних служб та особи, яких залучають до спеціальних видів робіт в електроустановках.

Варто зазначити, що у ПБЕЕС та ПТЕЕС немає вимоги щодо присвоєння групи з електробезпеки користувачам електропобутових і освітлювальних приладів, що встановлені у приміщеннях без підвищеної небезпеки і не розташовані у вибухо- та пожежонебезпечних зонах. У цьому разі вимоги електробезпеки регламентує Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00–4.12–05), яким передбачене проведення інструктажу з електробезпеки, що реєструють у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

У розділі 1.2 НПАОП 40.1-1.21-98 відсутнє тлумачення поняття «неелектротехнічний працівник», але, як правило, під неелектротехнічним працівником розуміють особу, яку залучають до виконання робіт, де може виникнути небезпека враження електричним струмом. І група з електробезпеки потрібна тим працівникам, яких можуть залучати до одноразових робіт в електроустановках (як допоміжний персонал) під наглядом електротехнічного персоналу і де може виникнути небезпека враження електричним струмом від відкритих частин електроустановок, що перебувають під напругою.

Формально підходячи, НПАОП 40.1-1.21-98 не містить вимог щодо присвоєння І групи з електробезпеки користувачам електропобутових і освітлювальних приладів, які розміщені в приміщеннях без підвищеної небезпеки і не перебувають у вибухо- та пожежонебезпечних зонах, до яких можуть бути віднесені працівники, зазначені у запитанні. У цьому разі щодо вимог електробезпеки слід керуватися Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05), яким передбачено проведення інструктажу з електробезпеки, а не присвоєння групи з електробезпеки.

Проведення інструктажів реєструють у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, відповідальним за ведення якого є безпосередній керівник робіт. Періодичність проведення інструктажу з електробезпеки визначають залежно від встановленої на підприємстві періодичності проведення повторних інструктажів з питань охорони праці. У посадової особи, яка проводить інструктаж з електробезпеки, не обов’язково має бути ІІІ група з електробезпеки. Це обумовлено, насамперед, тим, що оскільки Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб (додаток 4 до НПАОП 0.00-4.12-05) передбачено тему 5 «Електробезпека», то у разі проходження перевірки знань з питань охорони праці посадову особу вважають такою, що володіє знаннями з електробезпеки.

Головна мета проведення інструктажу з електробезпеки — ознайомлення працівника з основними вимогами щодо будови та безпечної експлуатації електротехнічних пристроїв, засобами електрозахисту та видами робіт, виконання яких потребує спеціальної (фахової) підготовки з безпечного ведення робіт та присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки.

 

 

Читайте також

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради інформує

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради інформує п...

Відбулось засідання комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

10 січня 2019 року в залі засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, під головуванн...

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради інформує

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради інформує п...

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради інформує

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради інформує п...

Відбулося засідання міського координаційного комітету з питань безпечної життєдіяльності населення

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

21 грудня 2018 року в залі засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради відбулося засі...

Побутова техніка в подарунок

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

На виконання міської комплексної Програми «Турбота» департаментом соціальних питань та о...

Відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

13.12.2018 року в залі засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, під головува...

Відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень Уряду, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

13.12.2018 року в залі засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, під головува...