Правила створення інструкції з охорони праці

 

Як виконувати роботу так, щоб не зашкодити своєму здоров’ю та не створювати небезпеку для тих, хто працює поруч? Відповіді на ці запитання мають бути передбачені в інструкціях з охорони праці, наявність яких обов’язкова на кожному підприємстві.

Відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, інструкція з охорони праці — це нормативний акт, який містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду чи за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника (роботодавця) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві, розробляють на основі чинних нормативно-правових актів з охорони праці, примірних інструкцій, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній і ремонтній документації виробників устатковання, яке використовується на певному підприємстві. Інструкції затверджує роботодавець. Вони мають містити лише ті вимоги стосовно охорони праці, дотримання яких обов’язкове самими працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві

До інструкцій з охорони праці на вироб­ництві причетна й служба охорони праці, а саме:

  • складає за участю керівників підрозділів підприємства пере­ліки професій, посад, видів робіт, на які треба розробити інструкції з охорони пра­ці; надає методичну допомогу під час їх розроблення;
  • забезпечує підрозділи інструкціями з охорони праці;
  • бере участь у розробленні інструкцій з охорони праці;
  • контролює наявність у підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад, видів робіт і слідкує за вчасним внесенням до них змін.

Постійний контроль за дотриманням пра­цівниками підприємства вимог інструкцій загалом покладається на роботодавця. Громадський контроль за дотриманням усіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених осіб і професійні спілки в особі виборних органів і представників.

Вимоги до розроблення інструкцій

В інструкціях мають бути такі розділи:

- загальні положення;

- вимоги безпеки перед початком роботи;

- вимоги безпеки під час виконання роботи;

- вимоги безпеки після закінчення роботи;

- вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Матеріали, які доповнюють основну частину інструкцій, ілюструють чи конкретизують її окремі вимоги, можна розмістити в розділі «Додатки». У цьому ж розділі можна навести перелік нормативних актів, на підставі яких розроблено інструкцію.

Вимоги інструкцій викладають відповід­но до послідовності технологічного проце­су, з урахуванням умов, у яких виконується цей вид робіт.

Складаючи текст інструкцій, треба керуватися такими принципами:
- текст інструкції має бути стислим, зрозумілим і не допускати різних тлумачень;
- в інструкції не має бути посилань на нормативні акти, вимоги яких враховано під час її розроблення.

У разі потреби ці вимоги відтворюють дослівно;
- не використовувати в тексті нормативних актів звороти розмовної мови, довільні словосполучення, скорочення слів, різні терміни й тлумачення для одного поняття, а також іноземні слова чи терміни, якщо є рівнозначні слова чи терміни в українській мові. Допускається застосовувати лише загальноприйняті скорочення й абревіатури, а також замінювати застосовані у цій інструкції словосполучення скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення цього словосполучення при першому згадуванні в тексті, зазначивши у дужках відповідне скорочення чи абревіатуру;

- у тексті інструкцій потрібно уникати викладання вимог як заборони, а, якщо треба, давати пояснення, чим спричинено заборону. Не бажано застосовувати слова «категорично», «обов’язково», «суворо» тощо, оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов’язковими;

- для наочності окремі вимоги інструкцій можна ілюструвати рисунками, схема­ми, кресленнями тощо;

- якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (як-от, величини відста­ней, напруги тощо), їх треба навести в інструкції.

Інструкції, що діють на підприємстві, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складає служба охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга та інших), служби організації праці й заробітної плати.

Перелік інструкцій розробляється з урахуванням затвердженого на підприємстві штатного розпису. Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій, затверджені роботодавцем, спрямовуються в усі структурні підрозділи (служби) підприємства.

                                               ВАЖЛИВО!
         Загальне керівництво розробленням (переглядом) інструкцій на підприємстві покладається на роботодавця. Роботодавець несе відповідальність за організацію вчасного розроблення (перегляду) та забезпечення всіх працівників інструкціями.

Розробляють (переглядають) інструкції, що діють на підприємстві, безпосередні керівники робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії, інших підрозділів підприємства), які несуть відповідальність за вчасне виконання цієї роботи.

Проекти інструкцій підписує керівник підрозділу-розробника та виконавець (автор) інструкції. Проект інструкції додатково підписують керівники енергетичної, механічної, технологічної служб, якщо в інструкції є вимоги з ремонту й експлуатації закріпленого устатковання. Перелік посадових осіб, з якими треба погоджувати проекти інструкцій, складає служба охорони праці, установлюючи і тривалість узгоджень.

Зміни до інструкції з охорони праці треба вносити у разі:
- виявлення неточностей, помилок, невідповідностей чинним нормативно-правовим актам з охорони праці;

- наявності нещасних випадків, інцидентів, аварій, розслідування яких показало, що в інструкції вимоги безпеки відображено не повною мірою;

- видання наказу (розпорядження), спрямованого на підвищення виробничої безпеки.

Порядок перегляду інструкцій

Інструкція, що діє на підприємстві, набуває чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачено наказом роботодавця. Інструкцію має бути введено в дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт), нового устатковання чи до початку роботи нового виробництва після відповідного навчання працівників.

Видає інструкції (копії) керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства служба охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій.

Інструкції видають працівникам на руки безпосередні керівники робіт під підпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первин­ного інструктажу або вивішують на робочому місці.

Переглядають інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві, в терміни, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на підставі яких їх розроблено, але не рідше одного разу на п’ять років, а для професій і видів робіт з підвищеною небезпекою — не рідше одного разу на три роки.

Інструкції переглядають:

- у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;
- у разі набуття чинності новими або пе­реглянутими нормативно-правовими актами про охорону праці;

- за вказівкою директивних органів, організацій вищого рівня, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що спричинили потребу переглянути (змінити) інструкції;

- під час впровадження нових технологій, зміни технологічного процесу або умов праці, а також під час впровадження нових видів устатковання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії тощо.

В останньому випадку інструкцію переглядають до зазначених впроваджень чи змін.

 

Читайте також

До уваги підприємців міста!

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

Оголошується  терміново  конкурс! Шукаємо соціально відповідальних підприємців...

Відбулася робоча нарада профільної групи  з вирішення питань поетапної передачі відділення екстреної (невідкладної) медичної  допомоги КЗ «ЮМЛ» до Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської ОДА

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

09.11.2017 в  управлінні охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації відбулася ро...

Візит начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Павла Георгієва до Южноукраїнської міської лікарні

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

  07.11.02017 року  начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Павло...

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

Необхідність проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві зумовлена наявністю...

Зміни до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016-2017 роки

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради інформує, що 10...

Відбулось засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

2 листопада 2017 року в залі засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради під гол...