НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про затвердження Положення про міську призовну комісію


Версія для друку

147-р від 11.09.2018 Дата оприлюднення: 12.09.2018

У К Р А Ї Н А
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Южноукраїнський міський голова  
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  “ 11  ”     09       2018    №     147-р

 

Про затвердження Положення про міську призовну комісію

 

 

Керуючись ч. 2, п.п. 1, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 16 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», згідно з Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352, з метою забезпечення якісної роботи міської призовної комісії:

   

1. Затвердити Положення про міську призовну комісію (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кольчака О.М. 

 

Секретар міської ради                                                                           Л.П. Дзюбенко

Афанасьєва 2-56-06

 

Додаток
до розпорядження міського голови
“  11  ”    09        2018   № 147-р

 

Положення про міську призовну комісію

1.   Загальні  положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

1.2. Положення визначає порядок утворення та організації роботи міської призовної комісії, а також права, обов'язки та відповідальність членів комісії.

 

2.   Порядок утворення та організації роботи міської призовної комісії

  1. Для проведення призову громадян на строкову військову службу в місті утворюється міська призовна комісія.
  2. У своїй роботі міська призовна комісія керується Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 та іншими нормативно-правовими актами з  питань призову громадян до Збройних Сил України, цим Положенням.
  3. Персональний склад міської призовної комісії, графік засідань призовної комісії, порядок проведення та забезпечення заходів з організації призову громадян України на строкову військову службу затверджуються розпорядженням міського голови.

2.4. Міська призовна комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів   комісії.

2.5. Міську призовну комісію очолює заступник міського голови, до повноважень якого за розподілом обов’язків віднесено питання щодо забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок.

 

3.   Головні функції міської призовної комісії

3.1. Організація медичного огляду призовників та призов громадян України на строкову військову службу.

3.2.  Надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу.

3.3.  Звільнення призовників від призову на строкову військову службу, взяття їх на облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку.

3.4 Направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або інших навчальних закладів, які мають військові навчальні   підрозділи,  для  складання  вступних  іспитів   або   про  відмову  цим   особам у направленні їх на іспити за станом здоров'я, недостатнім рівнем підготовки тощо.

3.5 Направлення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання (перебування) громадян, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби.

3.6 Організація роботи з вивчення особистостей призовників, їх морально-ділових якостей та сімейного стану.

3.7 Направлення до відповідних правоохоронних органів матеріалів на  призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу.

3.8 Виключення з військового обліку призовників у зв'язку з направленням їх для проходження альтернативної (невійськової) служби.

3.9 Внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам України відстрочок від призову на строкову військову службу у випадках, не передбачених цим Законом.

                            

4.   Права та обов’язки міської призовної комісії

4.1. Голова міської призовної комісії організовує роботу комісії та несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань.

4.2.  Секретар міської призовної комісії забезпечує ведення діловодства, підготовку інформаційних матеріалів, необхідних для вирішення питань, що належать до компетенції комісії, їх зберігання, а також облік документації комісії та ведення протоколу засідань комісії.

4.3. Засідання міської призовної комісії проводяться, згідно з графіком, затвердженим міським головою та оформляються протоколом, який підписує голова, секретар та всі члени комісії.

4.4. Організаційне забезпечення діяльності міської призовної комісії здійснює Южноукраїнський МВК.

4.5.   Комісія використовує печатку і штамп Южноукраїнського МВК.

 

5.  Відповідальність членів міської призовної комісії

5.1. Голова та члени міської призовної комісії відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2.  Рішення міської призовної комісії може бути оскаржене до призовної комісії вищого рівня або до суду в порядку, визначеному законом.

 

 

Заступник міського голови                                                                         О. М. Кольчак